Regulamentul de Ordine Interioara

Regulament de Ordine Interioara al

Asociatiei Club Nautic FunSailing

 

CAPITOLUL 1: DISPOZITII GENERALE

 In elaborarea prezentului regulament s-au respectat principiile de organizarea si funcţionare a Asociatiei Club Nautic FunSailing aplicand normele prevazute in Statutul Asociatiei.

Regulamentul de Ordine Interioara, stabileste dispozitii referitoare la organizarea si disciplina muncii in cadrul Asociatiei.

Activitatea desfasurata in cadrul Asociatiei este apolitica si nediscriminatorie. In cadrul Asociatiei sunt interzise:

 • activitaţi contrare prevederilor Constituţiei Romaniei;
 • activitaţi de propaganda politica sau prozelitism religios;
 • activitaţi care incalca normele generale de moralitate.

Membrii si colaboratorii Asociatiei au obligatia sa respecte regulile generale privind organizarea muncii, disciplina si toate celelalte dispozitii ale prezentului regulament.

Regulamentul se aplica tuturor membrilor si colaboratorilor Asociatiei care desfasoara activitaţi in cadrul Asociatiei in baza unei relaţii de colaborare sau contractuale de orice tip.

Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:

 • Organizarea activitaţii;
 • Domenii de competenţa ale Consiliului de Administraţie;
 • Drepturile si obligatiile membrilor si colaboratorilor;
 • Norme de igiena si de securitate a muncii;
 • Disciplina muncii si raspunderea disciplinara;

Dispozitiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne, privind organizarea si disciplina muncii, emise de presedintele Asociatiei.

CAPITOLUL 2: SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI CLUB NAUTIC FUNSAILING

Misiunea Asociatiei Clubul Nautic FunSailing este acea de a promova sporturile nautice in Romania si de a protejarea si mentine patrimoniului natural al apelor romane.

Asociatia isi propune ca scop initierea si dezvoltarea unor programe de constientizare comunitara, locala, regionala si nationala prin care sa fie promovata navigatia cu vele si principiile ecologiei printre cetateni, indiferent de varsta, religie sau orientare, in vederea dezvoltarii sustenabile a potentialului socio-economic al biosferelor si habitatelor naturale.

Realizarea acestui scop va fi urmarita prin indeplinirea unor obiective cum ar fi:

 1. Promovarea sporturilor nautice cu vele si alte mijloace ne-poluante, prietene mediului inconjurator
 2. Achizitia si exploatarea ambarcatiunilor de agrement
 3. Infiintarea centrelor de formare si educarea manevrarii ambarcatiunilor cu vele
 4. Infiintarea de ateliere de productie ambarcatiuni de agrement si formare, re-formsre profesionla
 5. Infiintarea complexului sportiv si de agrement Clubul Nautic FunSailing
 6. Protejarea mediului inconjurator, a biosferelor, animalelor marine, flora si fauna europeana.

In realizarea scopului si a obiectivelor propuse, Asociatia va putea colabora cu alte organizatii cu scop similar.

 Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociatia Clubul Nautic FunSailing va dezvolta urmatoarele activitati:

 • Organizarea evenimentelor sportive axate pe navigarea cu vele sau alte mijloace ne-poluante, prietene mediului inconjurator
 • Organizarea evenimentelor de promovare si informare a societatii
 • Facilitarea sau intermedierea actiunilor sportive nautice
 • Facilitarea sau intermedierea programelor si actiunior de constructie  ambarcatiuni de agrement
 • Facilitarea si intermedierea educatiei manevrarii ambarcatiunilor
 • Organizarea actiunilor de ecologizare si de-poluare ale apelor si habitatelor din preajma ei.
 • Organizarea taberelor de copii
 • Elaborarea de proiecte si realizarea documentatiilor necesare obtinerii de finantari din partea organismelor locale,  nationale si internationale;
 • Strangerea de fonduri, donatii si legate
 • Colaborarea si actionarea impruna cu autoritatile locale, nationale si internationale pentru realizarea scopului propus;
 • Acordarea de sprijin logistic institutiilor si organizatiilor a caror activitate este in concordanta cu misiunea asociatiei;
 • Specializarea personalului prin organizarea de cursuri de specialitate, seminarii colocvii, mese rotunde, prin acordarea de burse proprii sau in colaborare cu alte institutii si organizatii romane sau straine;

Asociatia va putea genera venituri respectiv obtine “profit” din activitatile desfasurate, dar acestea nu pot fi distribuite membrilor sau organelor de conducere, ci sunt folosite doar pentru atingerea obiectivelor declarate, menite sa serveasca realizarii misiunii sale si care nu contravine legii.

CAPITOLUL 3: Valorile Asociatiei

Valorile Asociatiei sunt:

 1. Integritate morala;
 2. Responsabilitate sociala
 3. Respect si incredere
 4. Pasiune si devotament
 5. Implicare
 6. Protectia mediului

 

CAPITOLUL 4: ORGANIZAREA ACTIVITAŢII

 Asociaţia este compusa din:

 • membri fondatori – sunt persoanele fizice care au aderat la statut, la data infiinţarii Asociaţiei
 • membri asociati – sunt persoane care au fost confirmate de Adunarea Generala a Asociatiei
 • membri simpatizanti – sunt membri care au aderat la Asociaţie dupa momentul infiinţarii acesteia şi care beneficiaza de anumite drepturi şi sunt ţinuţi de obligaţiile prevazute in Statut.
 • membri onorifici – care pot fi oameni de ştiinţa, personalitaţi ale vieţii culturale, cadre didactice universitare, specialişti cu valoare profesionala recunoscuta.
 • colaboratori voluntari;
 • personal angajat, potrivit Legislaţiei muncii;

Solicitarea de admitere in Asociaţie se completeaza online pe http://portal.funsailing.ro/ . Conducere (Consiliul Director) isi rezerva dreptul de a respinge cererea fara a prezenta un motiv.

Calitatea de membru se pastreaza in urmatoarele conditii:

 • achitarea anuala a cotizatiei de membru
 • respectarea documentelor statutare si de organizare a activitatii asociatiei
 • respectarea regulamentului de ordine interioara

Membrii Asociaţiei pierd aceasta calitate in urmatoarele cazuri:

 • renunţarea benevola
 • Un membru poate fi exclus din Asociaţie daca trateaza in mod necorespunzator problemele Asociaţiei, daca nu plateste cotizatia anuala sau in urma incalcarii statutului sau al regulamentului de ordine interioara
 • incetarea existenţei persoanei fizice sau juridice
 • ca urmare a devenirii de persoana nedemna, conform legislaţiei in vigoare.

Asociatii care au pierdut aceasta calitate o pot redobandi cu aprobarea Adunarii Generale in urma solicitarii on-line.

Membrii care se retrag sau sunt excluşi pierd beneficiile FunSailing

Organul de conducere al Asociaţiei este Adunarea generala, alcatuita din totalitatea asociaţilor. Acesta isi desfasoara activitatea conform Statutului Asociatiei. Organul executiv al Asociaţiei este Consiliul Director. Acesta isi desfasoara activitatea conform Statutului Asociatiei. Organul de control al Asociaţiei este cenzorul Asociaţiei. Organul de reprezentare a Asociaţiei este reprezentat de Preşedinte şi de Vicepreşedinti.

Pentru infaptuirea sarcinilor personalul Asociaţiei colaboreaza, in vederea asigurarii operativitaţii şi respectarii termenelor stabilite, adoptandu-se munca in echipa.

CAPITOLUL 5: DREPTURILE MEMBRILOR si COLABORATORILOR

Reprezentantul legal al Asociatiei are urmatoarele drepturi:

 • sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu, sub rezerva conformitatii lor;
 • sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor asumate;
 • sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit regulamentului intern.

Membrii Asociaţiei au urmatoarele drepturi:

 • sa acceseze intregul pachet de beneficii in vigoare
 • dreptul la egalitate de sanse si de tratament
 • dreptul la opinie si la exprimare libera
 • dreptul la organizarea libera a programului propriu de activitate

CAPITOLUL 6: OBLIGATIILE MEMBRILOR si COLABORATORILOR

Reprezentantul legal al Asociatiei se obliga:

 • Sa informeze membrii si colaboratorii asociatiei cu privire la conditiile de desfasurare a activitatii
 • Sa elaboreze toate documentele care ii revin, conform procedurilor specifice, elaborate si aprobate de conducerea asociatiei
 • Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale membrilor si colaboratorilor asociatiei

Membrii Asociaţiei au urmatoarele obligaţii:

 • sa respecte prevederile statutului şi hotararile Adunarii Generale;
 • sa informeze Asociaţia asupra tuturor problemelor din cadrul domeniului de activitate;
 • sa achite in termen cotizaţia anuala stabilita prin hotararea Adunarii Generale;
 • sa-şi aduca contribuţia prin mijloace licite la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
 • sa nu faca declaraţii publice care contravin hotararilor Asociaţiei sau care aduc atingere intereselor generale ale acesteia;
 • sa nu aduca prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei;
 • sa nu trateze in mod necorespunzator inţelegerile, convenţiile legate de scopul Asociaţiei.

CAPITOLUL 7: NORME DE SIGURANTA SI SECURITATEA MUNCII

Personalul FunSailing are obligatia sa asigure aplicarea masurilor referitoare la securitatea si sanatatea sa in munca, precum si a celorlalti.

Pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate, membrii au urmatoarele obligatii:

 • sa isi insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectia muncii si masurile de aplicare a acestora;
 • sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, atat persoana proprie cat si a colegilor;
 • sa aduca la cunostinta conducatorilor orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire;
 • sa utilizeze corect echipamentele din dotarea institutiei sau pe parcursul evenimentelor organizate

Pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate, conducerea are urmatoarele obligatii:

 • sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti membrii si colaboratorii FunSailing a instructiunilor in domeniul protectiei muncii;
 • sa asigure cercetarea si evidenta accidentelor si a accidentelor usoare suferite de membrii si colaboratori;

In caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de munca sau pe parcursul evenimentelor, membrii si colaboratorii FunSailing vor informa de urgenta presedintele asociatiei.

Pentru a asigura securitatea la locul de munca, membrii si colaboratorii au urmatoarele obligatii:

 • raspund pentru respectarea normelor de siguranta si securitate
 • se interzice pastrarea, distribuirea sau vanzarea de substante sau medicamente al caror efect pot produce dereglari comportamentale, in incinta asociatiei sau pe intreaga desfasurare a evenimentelor

 

CAPITOLUL 8: DISCIPLINA SI RASPUNDEREA DISCIPLINARA

Orice actiune sau inactiune, savarsita cu vinovatie de catre membrii si colaboratorii FunSailing, prin care au fost incalcate indatoririle, normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege, regulamentul de ordine interioara, contractul de colaborare/munca sau dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform prevederilor prezentului regulament.

Constituie abatere disciplinara oricare din urmatoarele fapte:

 • intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
 • neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
 • manifestari care aduc atingere prestigiului asociatiei;
 • incalcarea prevederilor legale
 • solicitarea sau primirea de cadouri in scopul furnizarii unor informaţii sau facilitarii unor servicii care sa dauneze activitaţii asociatiei;

Constatarea, cercetarea, aplicarea si contestarea sanctiunilor disciplinare se face, potrivit prevederilor legale.

Contestaţiile impotriva sancţiunilor aplicate se depun in termen de 15 zile de la comunicarea dispoziţiei de sancţionare la sediul asociatiei şi ulterior(in cazul soluţionarii nefavorabile), la instanţele judecatoresti, daca este cazul.

Contestaţiile impotriva sancţiunilor aplicate in baza Codului Muncii se fac in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii deciziei la instanţele judecatoresti.

Raspunderea materiala, contraventionala si penala a membrilor si colaboratorilor FunSailing, survine conform legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL 9: RECOMPENSE

Membrii si colaboratorii FunSailing care isi indeplinesc la timp si in bune conditii atributiile si sarcinile ce le revin si au o conduita ireprosabila, pot fi recompensati cu acordul conducerii asociatiei.

CAPITOLUL 10: DISPOZITII FINALE

Prezentul regulament se aproba prin hotararea Consiliului Director si intra in vigoare de la data adoptarii hotararii.

Prezentul regulament este adus la cunostinta personalului de catre presedintele asociatiei, prin informare directa/postare pe site-ul asociatiei.